Assessora Fiscal

 

  • Confecció i presentació de Declaracions: IVA, Pagaments Fraccionats, Declaració d’Operacions, Declaracions de l’Impost sobre la Renda i Patrimoni, Declaracions Impost sobre Societats, Pagaments a compte Imp. Sobre Societats, Resum Anual d’IVA, Declaracions Imp. Sobre Transmissions, Declaracions Intrastat, etc
  • Confecció i presentació de: Altes i Baixes en Censos de Contribuents, Altes i Baixes d’IAE; Altes, Baixes i Duplicats de N.I.F
  • Assistència, representació i defensa davant la inspecció tributària
  • Presentació de Recursos i impugnacions en fase administrativa