NOTÍCIES

Novetats sobre el registre de la jornada de treball

VIDEO DE TRANSFERENCIA TELEMATICA

 

NOU DOCUMENT DE CONTROL DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA

 

Desde el 5 de juliol está en vigor la Orden FOM /2861/2012, de 13 de desembre, per la que es regula el document de control administratiu exigible per la realització de transports públics de mercaderies per carretera.

Aquesta regulació implica una modificació o canvis del que fins ara es el actual document de control, que manté la seva vigència, fins el proper dia 4 de juliol.

Així doncs, a partir del 5 de juliol, tots els documents de control s’haurán d’adaptar al nou model, i per tant les empreses de transport públic de mercaderies i les que contractin els seus serveis haurán de fer les oportunes modificacions amb la finalitat d’evitar sancions.

Podeu descarregar el model del nou document en el següent enllaç:

Model del document de control

Si voleu consultar la llei publicada al BOE, podeu consultar el següent document:

Ordre FOM / 2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

IRPF. Activitats econòmiques exercides per entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003. Aplicació de la reducció per manteniment o creació d’ocupació: requisits.

Projecte d’Ordre que aprova els models 200 i 220 de declaració de l’Impost sobre Societats 2014

Novetats a la campanya de Vides Laborals

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. (Circular, 2015.04.07)

Imputació a resultats d’una sèrie de llegats rebuts per una entitat sense fins lucratius. NRV 20ª. Resolució de l’ICAC de 26 març 2013.

Impost sobre Successions i Donacions. Comprovació de valors suficientment motivada.

Pressupostos Generals de l’Estat – Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

Mesures financeres – Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

13180 – Ordre HAP / 2373/2014, de 9 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA / 3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resum anual de l’Impost sobre el Valor afegit, i els models tributaris de l’Impost sobre el Valor afegit 303 d’autoliquidació de l’impost, aprovat per l’Ordre EHA / 3786/2008, de 29 de desembre, i 322 d’autoliquidació mensual individual del Règim especial del Grup d’entitats, aprovat per Ordre EHA / 3434/2007, de 23 de novembre, així com el model 763 d’autoliquidació de l’Impost sobre activitats de joc en els supòsits d’activitats anuals o plurianuals, aprovat per Ordre EHA / 1881/2011, de 5 de juliol.

NOVA LLEI IVA – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOVA LLEI RENDA – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOVA LLEI IMP. SOCIETATS – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOTA INFORMATIVA Nº 27/2014 – EL TC ESTIMA UNA QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALIDAD DEL SUPREM I ANUL·LA UN ARTICLE DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER VULNERAR EL DRET A LA IGUALTAT

Reial decret llei 4/2014, de 7 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial.

NOTA DE PREMSA – 44 països i territoris acorden l’intercanvi automàtic d’informació fiscal en 2017

LLEI 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (BOE de 28 de desembre del 2013) i altres normes de desenvolupament.

BOE.Real decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

BOE.Resolución de 30 de desembre de 2013, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2014.

BOE.Real Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

BOE.Orden HAP / 2456/2013, de 27 de desembre, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA / 3947/2006, de 21 de desembre; l’Ordre EHA / 3482/2007, de 20 de novembre i l’Ordre HAP / 1229/2013, d’1 de juliol.

BOE.Real Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els gasos Fluorats d’efecte hivernacle, i pel qual es modifiquen el Reglament del Procediment per al’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, el Reglament de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

BOE.Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

BOE.Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

Reial Decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol; el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març; el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol; el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament general de recaptació , aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

BOE.Orden HAP / 2214/2013, de 20 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA / 1721/2011, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats en règim de consolidació fiscal establint-se les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica i l’Ordre HAP / 2055/2012, de 28 de setembre, per la qual s’aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre societats i de l’Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica.

BOE.Orden HAP / 2206/2013, de 26 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2014 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

BOE: Mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Reforma de les administracions públiques

MESURES FISCALS CONTINGUDES AL AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUPORT Als EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ

Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges.

Ordre HAP / 660/2013, de 22 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2012 els índexs de rendiment net i l’índex corrector per pinsos adquirits a tercers aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Pla integral d’habitatge i sòl

RESOLUCIÓ TES / 633/2013, de 20 de març, de convocatòria de Diverses Proves per Obtenir a els Certificats de capacitació professional per a l’Exercici de l’activitat de transportista per carretera.

Reial Decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d’ajudes del Pla d’Impuls al Medi Ambient «PIMA Aire» per a l’adquisició de vehicles comercials.

OBSERVACIONS A DIVERSOS TRÀMITS QUE TENEN CAUSA EN PROCEDIMENTS O ERO DESUSPENSIÓN / REDUCCIÓ DE JORNADA

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica

COMUNICACIÓ DE DADES AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ Certific@2

NOTA INFORMATIVA SOBRE TERMINI DE PRESENTACIÓ IRPF i IMPOST SOBRE EL PATRIMONI per l’exercici 2012

Espanya i els Estats Units signen el conveni per evitar la doble imposició i l’evasió fiscal

Prorroguis de les autoritzacions: presentació de Sol·licituds sense necessitat de Demanar cita prèvia

Novetats tributàries introduïdes per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE del dia 28).