NOTÍCIES

Novetats sobre el registre de la jornada de treball

VIDEO DE TRANSFERENCIA TELEMATICA

 

NOU DOCUMENT DE CONTROL DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA

 

Desde el 5 de juliol está en vigor la Orden FOM /2861/2012, de 13 de desembre, per la que es regula el document de control administratiu exigible per la realització de transports públics de mercaderies per carretera.

Aquesta regulació implica una modificació o canvis del que fins ara es el actual document de control, que manté la seva vigència, fins el proper dia 4 de juliol.

Així doncs, a partir del 5 de juliol, tots els documents de control s’haurán d’adaptar al nou model, i per tant les empreses de transport públic de mercaderies i les que contractin els seus serveis haurán de fer les oportunes modificacions amb la finalitat d’evitar sancions.

Podeu descarregar el model del nou document en el següent enllaç:

Model del document de control

Si voleu consultar la llei publicada al BOE, podeu consultar el següent document:

Ordre FOM / 2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

IRPF. Activitats econòmiques exercides per entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003. Aplicació de la reducció per manteniment o creació d’ocupació: requisits.

Projecte d’Ordre que aprova els models 200 i 220 de declaració de l’Impost sobre Societats 2014

Novetats a la campanya de Vides Laborals

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. (Circular, 2015.04.07)

Imputació a resultats d’una sèrie de llegats rebuts per una entitat sense fins lucratius. NRV 20ª. Resolució de l’ICAC de 26 març 2013.

Impost sobre Successions i Donacions. Comprovació de valors suficientment motivada.

Pressupostos Generals de l’Estat – Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

Mesures financeres – Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

13180 – Ordre HAP / 2373/2014, de 9 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA / 3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resum anual de l’Impost sobre el Valor afegit, i els models tributaris de l’Impost sobre el Valor afegit 303 d’autoliquidació de l’impost, aprovat per l’Ordre EHA / 3786/2008, de 29 de desembre, i 322 d’autoliquidació mensual individual del Règim especial del Grup d’entitats, aprovat per Ordre EHA / 3434/2007, de 23 de novembre, així com el model 763 d’autoliquidació de l’Impost sobre activitats de joc en els supòsits d’activitats anuals o plurianuals, aprovat per Ordre EHA / 1881/2011, de 5 de juliol.

NOVA LLEI IVA – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOVA LLEI RENDA – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOVA LLEI IMP. SOCIETATS – Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

NOTA INFORMATIVA Nº 27/2014 – EL TC ESTIMA UNA QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALIDAD DEL SUPREM I ANUL·LA UN ARTICLE DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER VULNERAR EL DRET A LA IGUALTAT

Reial decret llei 4/2014, de 7 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial.

NOTA DE PREMSA – 44 països i territoris acorden l’intercanvi automàtic d’informació fiscal en 2017

LLEI 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (BOE de 28 de desembre del 2013) i altres normes de desenvolupament.

BOE.Real decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

BOE.Resolución de 30 de desembre de 2013, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2014.

BOE.Real Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

BOE.Orden HAP / 2456/2013, de 27 de desembre, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA / 3947/2006, de 21 de desembre; l’Ordre EHA / 3482/2007, de 20 de novembre i l’Ordre HAP / 1229/2013, d’1 de juliol.

BOE.Real Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els gasos Fluorats d’efecte hivernacle, i pel qual es modifiquen el Reglament del Procediment per al’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, el Reglament de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

BOE.Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

BOE.Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

Reial Decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol; el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març; el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol; el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament general de recaptació , aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

BOE.Orden HAP / 2214/2013, de 20 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA / 1721/2011, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats en règim de consolidació fiscal establint-se les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica i l’Ordre HAP / 2055/2012, de 28 de setembre, per la qual s’aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre societats i de l’Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica.

BOE.Orden HAP / 2206/2013, de 26 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2014 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

BOE: Mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Reforma de les administracions públiques

MESURES FISCALS CONTINGUDES AL AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUPORT Als EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ

Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges.

Ordre HAP / 660/2013, de 22 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2012 els índexs de rendiment net i l’índex corrector per pinsos adquirits a tercers aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Pla integral d’habitatge i sòl

RESOLUCIÓ TES / 633/2013, de 20 de març, de convocatòria de Diverses Proves per Obtenir a els Certificats de capacitació professional per a l’Exercici de l’activitat de transportista per carretera.

Reial Decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d’ajudes del Pla d’Impuls al Medi Ambient «PIMA Aire» per a l’adquisició de vehicles comercials.

OBSERVACIONS A DIVERSOS TRÀMITS QUE TENEN CAUSA EN PROCEDIMENTS O ERO DESUSPENSIÓN / REDUCCIÓ DE JORNADA

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica

COMUNICACIÓ DE DADES AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ Certific@2

NOTA INFORMATIVA SOBRE TERMINI DE PRESENTACIÓ IRPF i IMPOST SOBRE EL PATRIMONI per l’exercici 2012

Espanya i els Estats Units signen el conveni per evitar la doble imposició i l’evasió fiscal

Prorroguis de les autoritzacions: presentació de Sol·licituds sense necessitat de Demanar cita prèvia

Novetats tributàries introduïdes per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE del dia 28).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies